Vízie rozvoja sociálnych služieb v obci Šarišské Michaľany

Každý z nás sa v priebehu svojho života dostáva do rôznych životných situácií. Niektoré z nich nedokáže riešiť bez pomoci druhého, či spoločnosti; t.j. potrebuje sociálnu službu.

Existuje celá paleta takýchto situácií, ktoré sú často determinované vekom, zdravotným stavom a ekonomickou situáciou. Sociálne služby sú mechanizmom, ktorý môže:

• zlepšiť sociálne zručnosti jedinca,
• rozšíriť zdroje sociálneho prostredia každého indivídua,
• orientovať jedinca, rodinu, či skupinu k najzávažnejším spoločenským hodnotám,
• uskutočňovať v prípade potreby pozitívnu kontrolu.

Obec vo vzťahu k svojim občanom – voličom má určité povinnosti, o ktorých nie sú častokrát občania informovaní. Aká je Pôsobnosť orgánov a inštitucionálne zabezpečenie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:
Obec:

a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,

c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12,

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,

e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,

g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,

h) uzatvára zmluvu:
1.o poskytovaní sociálnej služby,
2.o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
3.o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,

i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,

j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,

k) hradí inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6,

l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

m)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,

p)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie,

q) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 6,

r)
vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

s) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,

t) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,

u) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Keďže výkon sociálnych služieb je realizovaný prostredníctvom ľudí a pre ľudí a ide o otvorený systém s prebiehajúcim procesom, potom je nevyhnutné túto činnosť nestále zefektívňovať a skvalitňovať. Je to možné zabezpečiť jednak zlepšovaním kvality poskytovaných služieb v zmysle Zákona o sociálnych službách a Štandardov kvality sociálnych a zdravotníckych služieb v SR, ktoré by mali slúžiť ako vzor poskytovania kvalitných a efektívnych sociálnych služieb.

Je potrebné zefektívniť proces poskytovania sociálnych služieb, zlepšiť finančné toky plynúce jednak z príspevkov samotných klientov, štátnych dotácií, ale aj vyhľadávaním domácich a zahraničných dónorov. V tejto súvislosti je dôležité vytvorenie systému plánovania, organizácie, koordinácie, hodnotenia a kontroly činnosti a zabezpečenie podrobného vedenia evidencie a dokumentácie, čo by výrazne prispelo k skvalitneniu práce obecného úradu v Šarišských Michaľanoch.

Navrhujem zriadiť v obci Šarišské Michaľany:

Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár pre seniorov, v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 vzhľadom k rastu počtu seniorov v populácii, aj v rámci demografie obce Šarišské Michaľany. Seniori tak predstavujú veľmi diferencovanú sociálnu skupinu vzhľadom k vekovej stratifikácii, k rodovej, vzdelanostnej, teritoriálnej, zdravotnej a inej odlišnosti. S čím úzko súvisí postavenie seniora v spoločnosti a jeho sociálny status, ktorý je u starších ľudí nízky a sú im pripisované negatívne osobnostné vlastnosti a nízke kompetencie. Naopak, je potrebná podpora tejto skupiny populácie vytváraním podmienok pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb.

Leave a Reply